Uncategorized


한국에 대해 뭔가 잘못 알고 있는 방글라데시 여대생

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

와중에 안경 벗으니까 미모가 ㅎㄷㄷㄷ

방글라데시에서 보기엔

우리나라가 엄청 선진국이긴하지